قالب ها را باید زمانی باز کنیم که بتن بتواند تنش های موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکل های مجاز تجاوز نکند.

اما پایه و قالب هایی که نقش باربری را دارند باید تا زمانیکه بتن بتواند وزن خود را تحمل کند صبر کرد و سپس به روش های زیر باز کرد.

قالب ها و جک ها را باید گام به گام بدون اینکه نیرو یا ضربه ای را به بتن وارد کنیم باز کرد و احتیاط نماییم که قطعات بتنی تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند و همچنین بتن صدمه نبیند و قطعات قالب هم سالم باز شود.

اگر قالب ها رو زوتر از دوره مراقبت بتن باز می کنیم باید تدابیر لازم را برای مراقبت بتن انجام دهیم.

آکادمی عمران-زمان قالب برداری01

برای تیرهای تا دهانه تا 7 متر مجاز هستیم که کل قالب به همراه جک ها را باز کرده و سپس پایه های اطمینان را در زیر آن قرار دهیم.

ولی اگه دهانه بیشتر از این بود باید در زمان قالب بندی طوری برنامه ریزی کنیم که بدون برداشتن پایه های اطمینان بتوان قالب را بصورت مرحله ای باز کرد یا بصورت مرحله ای پایه های اطمینان را قرار دهیم.

برای ساختمان هایی که با قالب های تونلی بتن ریزی انجام می گیرد می توان تا دهانه های تا 10 متر کل قالب را برچید و سپس پایه های اطمینان را قرار داد.

آکادمی عمران-زمان قالب برداری03

به این نکته توجه کنید که اگه مثلا تیر یا دال یکسره داریم ولی قسمتی از آن بتن ریزی شده است، مجاز نیستیم پایه های آن بخش را باز کنیم و باید صبر کنیم تا بخش های مجاور بتن ریزی شده و به مقاومت لازم برسند.

توصیه می کنم که پایه های اطمینان در طبقات متوالی وجود داشته باشد و در امتداد محوری هم قرار گیرند.

بعد از اینکه نیاز شد پایه های اطمینان را برداریم باید بدون اعمال فشار وضربه و به تدریج در دهانه های بزرگ از وسط به سمت تکیه گاه و در کنسول ها از لبه کنسول به طرف تکیه گاه این کار را انجام دهیم.

در سازه های حساس برداشتن بار از روی پایه های اطمینان باید بگونه ای باشد که با دستگاههایی بتوان کنترل کرد که در صورت لزوم در حین کار از برداشتن پایه های اطمینان جلوگیری کرد.

در پروژه های مهم معمولا زمان قالب برداری را تعیین می کنند ولی در صورت تعیین نکردن یا در پروژه های کوچکتر می توان طبق این جدول عمل کرد.

آکادمی عمران -زمان قالب برداری بتن

بطور مثال با توجه به این جدول، در شهری مثل بندرعباس که بطور معمول دمای مجاور بتن (دمای هوا) بیشتر از 24 درجه می باشد، می توان قالب ستون ها را بعد از 9 ساعت و قالب تیرها را بعد از یک هفته باز کنیم.

البته توجه نمایید که این جدول با توجه به سیمان رایج یعنی تیپ یک و دو یا سیمانهای مشابه نوشته شده است و اگر شما از سیمان نوع سه یا مواد زود سخت کننده یا روش های عمل آوری بتن با بخار استفاده کردید، می توانید این زمان ها را کاهش دهید.

درصورتیکه از مواد دیر سخت شونده یا سیمان نوع 5 استفاده کردید، باید این زمان ها را افزایش دهید.

در هر صورت اگر شما نمونه های آزمایش بتن های خود را در کارگاه نگه داری می کنید، می توانید با توجه به جواب آزمایش آنها که اگر نشان می دهد بتن به  70 درصد مقاومت مشخصه خود رسیده، می توان قالب های زیرین را باز کرد ولی باز کردن پایه های اطمینان را باید تا رسیدن به مقاومت 28 روزه صبر کرد.