در این فیلم شما می بینید که چطور توسط دستگاه خاموت زنی، یک خاموت با اندازه مشخص ساخته می شود. برای پروژه هایی که متراژ زیاد است بهتره که از این دستگاه ها استفاده شود.